DYŻUR WAKACYJNY

Rozpoczynamy zapisy na Dyżur Wakacyjny

Od 10 czerwca (od godz. 8) do 17 czerwca (do godz. 13) przedszkola będą przyjmowały wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny. 19 czerwca o godz. 15 w dyżurujących placówkach zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych.

Nasze przedszkole pracuje

od 1 do 31 sierpnia 2020 r. w godzinach od 6.00 do 17.00

Aby zapisać dziecko na dyżur wakacyjny należy pobrać wniosek – Wniosek na dyżur wakacyjny  wypełnić, podpisać i dostarczyć  do wybranego przedszkola. Do naszego przedszkola można również przesłać scan lub zdjęcie wypełnionego wniosku na adres przedszkola przedszkole20@vp.pl

W Dąbrowie Górniczej, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji Narodowej, na dyżury przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki. Prosimy Rodziców o zapoznanie się z zasadami przyjęć na okres wakacjizasady

Wykaz Przedszkoli w Dąbrowie Górniczej dyżurujących w okresie wakacji  plan dyżuru

         W małym bukiecie
           majowe kwiatki
           zakwitły wczoraj
           na Święto Matki.
          

            Majowe kwiatki
          wstążką związane.
          Niech sto lat żyją
          mamy kochane!

 

DYŻUR WAKACYJNY

 Prosimy WSZYSTKICH RODZICÓW o wypełnienie ANKIETY, która posłuży do zdiagnozowania zapotrzebowania na opiekę dla dzieci w okresie wakacji. Ankieta wakacje

Ankietę należy odesłać

do 27 maja 2020 do godziny 12.00.

na adres: przedszkole20@vp.pl

Ze względu na brak możliwości określenia terminów obowiązywania ograniczeń dotyczących  zasad bezpieczeństwa wynikających z  zagrożenia epidemicznego, rozważane są zmiany organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w lipcu i sierpniu 2020 r.

Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek w okresie lipiec-sierpień zostanie podana po analizie ankiet.

Od 18 maja 2020 r. wznawiamy pracę Przedszkola.

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola po wznowieniu działalności było terminowe wypełnienie i przesłanie Ankiety zamieszczonej na stronie przedszkola, rodzice zostali indywidualnie poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka.

Zobowiązuje się rodzica w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola-
do dostarczenia i przekazania pracownikowi odpowiedzialnemu za przyjmowanie dzieci podpisanego przez oboje rodziców/prawnych opiekunów Oświadczenia. Oświadczenie

Rodzic, opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do zapoznania się z Procedurą bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć opiekuńczo-wychowawczych procedury

Podstawowe zasady i informacje

• Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi jest czynne w godzinach od 6.00  do 17.00
• Dzieci do przedszkola przyprowadzane są najpóźniej  do godziny 9:00.
• Po godzinie 9:00 szatnie będą dezynfekowane i żadna osoba z zewnątrz nie będzie wpuszczona.
• Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

• Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki
przy wejściu zobowiązani są do zdezynfekowania dłoni oraz stosować osłonę nosa i ust.

• Rodzice/opiek. prawni przyprowadzający lub odbierający dzieci do i z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

• Osoby wyznaczone do przyjmowania dzieci zobowiązane są do zmierzenia dziecku temperatury ciała.

• Dzieci przyjmowane będą przy drzwiach wejściowych do przedszkola przez wyznaczonego pracownika i przekazywane pod opiekę nauczyciela danej grupy. Dziecko po wejściu do sali myje ręce ciepłą wodą i mydłem – dzieci nie stosują środków odkażających.

• Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

• W grupach przedszkolnych, może przebywać do 12 dzieci oraz dwóch opiekunów. Ze względów organizacyjnych zostają utworzone wielowiekowe grupy dzieci, zgodnie z deklarowanymi przez rodzica na podstawie ankiety godzinami pobytu dziecka.(bez względu na wiek). Do każdej grupy nauczyciele są przydzieleni na stałe.

Wszelkie kontakty rodziców z nauczycielami i pracownikami przedszkola odbywają się wyłącznie telefonicznie pod nr tel. (322625170), za pośrednictwem poczty elektronicznej przedszkole20@vp.pl strony internetowej http//mojeprzedszkole20.com.pl Przebywanie na terenie przedszkola należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

• Zabrania się rodzicom, opiekunom prawnym oraz pozostałym osobom trzecim przebywania na terenie placówki oraz korzystania z ogrodu przedszkolnego – urządzeń placu zabaw i piaskownicy.

• Jedno z pomieszczeń zostało przeznaczone na izolatkę wyposażoną m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. Pomieszczenie służy do odizolowania pracownika lub dziecka w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

• Zajęcia wymagające kontaktu dziecka z innym nauczycielem nadal odbywają się w sposób  zdalny. Dotyczy to zajęć rewalidacyjnych i języka angielskiego .

Uwaga Rodzice – Ankieta wznowienie pracy przedszkola

W związku z planowanym otwarciem przedszkola , oraz koniecznością podjęcia działań na podstawie wytycznych  przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli,  proszę wszystkich rodziców o zapoznanie się i wypełnienie  ankiety.

Rodzice zobowiązani są do:

  1. Przekazania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia mojego dziecka.
  2. Przyprowadzania do przedszkola/oddziału przedszkolnego zdrowego dziecka – bez objawów chorobowych.
  3. Nie posyłania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub izolacji.
  4. Dezynfekcji rąk w punktach wyznaczonych w placówce.
  5. Stosowania indywidualnych środków ochrony (maseczka, rękawiczki) podczas kontaktów z pracownikami przedszkola.

Wypełnienie poniższej ankiety jest równoznaczne z akceptacją przez rodziców/opiekunów prawnych powyższych zobowiązań.

Ankieta dla Rodziców 

Ankietę należy wypełnić i przesłać drogą mailową  na adres  przedszkole20@vp.pl
do dnia 11 maja 2020 r. do godz. 13:00.