Deklaracja dostępności Przedszkola nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej

Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mojeprzedszkole20.com.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 201
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo (skany, PDF)
 • Brak tłumaczeń języka migowego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Szwajczewska
 • E-mail: sekretariat@p20.dg.pl
 • Telefon: 322600328

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej
 • Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza
  ul. Karola Adamieckiego 15
 • E-mail: sekretariat@p20.dg.pl
 • Telefon: 322600328

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • do wejścia głównego prowadzi podjazd, drzwi nie otwierają się automatycznie
 • budynek częściowo dostosowany dla niepełnosprawnych
 • korytarze przestronne, poręcze przy schodach umieszczone na dwóch
  wysokościach
 • brak windy
 • gabinet Dyrektora znajduje się na parterze przy wejściu głównym
 • toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line
 • parking ogólnodostępny bez oznaczonych miejsc dla osób
  niepełnosprawnych
 • prawo wstępu z psem asystującym