Przedszkole-noweWitamy na stronie Przedszkola nr 20

z Oddziałami Integracyjnymi

w Dąbrowie Górniczej

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.
art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
(Dz.U.2019 poz.1696,z późn.zm.)
raport dostepnosć GUS
...............................................................

Tymczasowy telefon kontaktowy do Przedszkola
514 704 520
514 436 264

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fundacji InCorpore
Dąbrowa Górnicza, ul. Wyszyńskiego 1
ZAPRASZA
NA NIEODPŁATNE WIELOSPECJALISTYCZNE KONSULTACJE DLA DZIECI 0-15 LAT
1.10.2021 r. (piątek)
Porad będą udzielali:
– logopeda (konsultacje do elektrostymulacji)
– psycholog
– fizjoterapeuta
– neurologopeda
Dodatkowo: przesiewowe badania słuchu i konsultacje Integracji Sensorycznej i Bilateralnej
Zapisy w sekretariacie Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore
lub tel. 32 793 90 25

…………………………………………………………………………………………………………………………..

UWAGA 
Zebranie organizacyjne
rozpoczynające rok szkolny 2021/2022
dla wszystkich grup wiekowych
odbędzie się
30 sierpnia 2021 r. o godzinie 16.00

Tego samego dnia o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców, którzy zadeklarowali potrzebę dowozu dzieci.

Zebrania odbędą się budynku III Liceum Ogólnokształcące
im. Generała Władysława Andersa
(dawniej im. Lucjana Szenwalda)
41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Prusa 3

Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego prosimy o przybycie jednego rodzica bez osób towarzyszących. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zakrywania nosa i ust oraz powinni  przy wejściu zdezynfekować dłonie. Na zebranie prosimy zabrać kapcie lub foliowe zabezpieczenie obuwia.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

UWAGA RODZICE
Informujemy Państwa, iż w związku ze zmianą siedziby Przedszkola
planowane jest zorganizowanie dowozu dzieci, który będzie finansowany
przez Urząd Miasta.

Aby sprostać Państwa oczekiwaniom, prosimy WSZYSTKICH RODZICÓW
dzieci przyjętych na rok szkolny 2021/2022
o WYPEŁNIENIE ANKIETY

Ankieta ma na celu wskazanie, jakie jest zapotrzebowanie rodziców na taką usługę oraz w jakim zakresie.
WAŻNE aby Ankietę wypełnić i dostarczyć do Przedszkola nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 15.  lub przesłać na adres przedszkole20@vp.pl
do dnia 10 sierpnia 2021r.

Możliwe jest zorganizowanie 2 lub 3 kursów busa rano oraz po południu
Dzieci przyprowadzane i odbierane są o określonej (stałej) godzinie na wyznaczony przystanek (w okolice obecnej siedziby przedszkola) przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby upoważnione. Podczas dowozu opiekę nad dziećmi sprawuje opiekun zatrudniony przez Przedszkole.

Ankieta ma charakter informacyjny i jest badaniem potrzeb, a jej wypełnienie nie jest równoznaczne z uruchomieniem dowozu.
Jeśli ankieta wykaże zapotrzebowanie na dowożenie dzieci, godziny odjazdu i przyjazdu zostaną dostosowane do najczęściej wskazywanych godzin. ankieta-dowożenie

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 ZMIANA PLANOWANEJ SIEDZIBY TYMCZASOWEJ PRZEDSZKOLA

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu termomodernizacji przedszkola, inaczej niż wcześniej planowano i jak informowano rodziców, z przyczyn obiektywnych i niezależnych od placówki
od 1 września 2021 r.
Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi
zostaje przeniesione do budynku III Liceum Ogólnokształcące
im. Generała Władysława Andersa
(dawniej im. Lucjana Szenwalda)

41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Prusa 3

………………………………………………………………………………………………………………………………

Wszystkim przedszkolakom i ich Rodzicom życzymy wspaniałych, pogodnych
i roześmianych wakacji, dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku!
Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych wrażeń i chwil, interesujących podróży oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola.
Dyrektor i Pracownicy Przedszkola

Zachęcamy do śledzenia naszej strony, tu będą zamieszczane wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola oraz rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego 2021/2022

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Zapraszamy  na zebrania informacyjne do poszczególnych grup.

7 czerwiec 2021 Poniedziałek – Stokrotki – godzina 16.00

8 czerwiec 2021 Wtorek – Zajączki – godzina 16.00

                                                Biedronki – godzina 16.30

9 czerwiec 2021 środa – Pszczółki – godzina 16.00

                                             Żabki – godzina 16.30

29 czerwca 2021 wtorek o godz. 16.00 odbędzie się zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych rozpoczynających edukację przedszkolną od 1 września 2021 r.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Przedszkola zostały zamknięte na kolejny tydzień,

zawieszenie potrwa od 27.03.2021 r. do 18.04 2021 r.

Wyjątkiem w tym okresie będzie opieka dla dzieci zgodnie z rozporządzeniem cytowanym poniżej.

2ust.4 rozporządzenia MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

„…4.Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6pkt5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa wart.48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart.67 iart.69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.”

Rodzice, którzy są pracownikami w/w sektorów i chcą korzystać z opieki przedszkola podczas czasowego zawieszenia zajęć, proszeni są o kontakt z przedszkolem (tel. 32 262 51 70)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Państwo!

Decyzją rządu Przedszkola
zostały zamknięte
od 27.03.2021 r. do 09.04 2021 r.
Wyjątkiem w tym okresie będzie opieka dla
dzieci pracowników medycznych
i pracowników służb mundurowych walczących z Covid
.
Prosimy rodziców spełniających wymogi
i zainteresowanych zapewnieniem dziecku opieki w przedszkolu, o zgłoszenie do dyrektora oraz złożenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia.
UWAGA!
Opieka przedszkola przysługuje WYŁĄCZNIE wtedy, kiedy obydwoje rodziców jest czynnych zawodowo (żadne z nich nie przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, L4, itp.)
……………………………………………………………………………………………………………

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

NA TERENIE MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 Informujemy Rodziców, że nabór do dąbrowskich przedszkoli
na rok szkolny 2021/2022 będzie trwał
od dnia 04.03.2021 r. godz. 8.00  do dnia 15.03.2021 r. godz. 1500
Nabór tak jak w poprzednich latach prowadzony  będzie drogą elektroniczną.

Strona naboru dla rodziców:

 www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl

Po rejestracji elektronicznej, należy dostarczyć wypełniony i wydrukowany wniosek do przedszkola pierwszego wyboru (można wybrać 3 placówki) podpisany przez obojga rodziców.
W związku z koniecznością sprawdzenia danych, przyjmowanie papierowych wersji wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022, będzie się odbywać w dniach od 04.03.2021 do 15.03.2021 w godzinach 8.00 – 15.00.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru: https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/__trashed-3/
—————————————————————————————————————–

Karnawałowy Bal Przebierańców

  odbędzie się
12 lutego 2021 r.(piątek)
Prosimy rodziców o przygotowanie strojów dla dzieci
Początek balu o godzinie 10.00
 Na balu będą robione indywidualne zdjęcia dzieci.
Zakup albumu jest dobrowolny
Od 8 lutego (poniedziałek) będzie możliwość wypożyczenia stroju na Bal w MINI WYPOŻYCZALNI zorganizowanej w naszym przedszkolu.

Wesołych Świąt

Niech radość i dobro, jakie niosą Święta Bożego Narodzenia, staną się źródłem nadziei  na spełnienie wszelkich marzeń. Niech wypełnią radością nadchodzący Nowy 2021 Rok

z wiarą w spełnienie życzą:

Dyrektor i wszyscy pracownicy Przedszkola nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Uwaga Rodzice

Informujemy rodziców, że zostały zgłoszone przypadki zachorowania na ospę.

Prosimy o zgłaszanie wystąpienia wszystkich chorób zakaźnych

u dzieci do dyrektora.

 Przypominamy wszystkim rodzicom, że do przedszkola zobowiązani są przyprowadzać dzieci  całkowicie zdrowe.

———————————————————————————————————————————–

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dzieci z grupy Motylki przygotowały i przedstawiły program artystyczny dla pracowników Przedszkola. Tegoroczna uroczystość ze względu na zagrożenie epidemiologiczne odbyła się tylko przy udziale przedstawicieli grona pedagogicznego i pracowników. Były życzenia, piosenki i tańce oraz upominki przygotowane przez grupę Biedronki. 

                                                                 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO


SAS Dąbrowiacy w Przedszkolu

 W poniedziałek – 12 października Przedstawiciele Stowarzyszenia Aktywności Społecznej SAS Dąbrowiacy, w ramach akcji ”Zadbaj o swego ptaszka” przekazali przedszkolakom własnoręcznie wykonany karmnik dla ptaków. W najbliższym czasie gdy pogoda będzie sprzyjała, karmnik zostanie ustawiony w ogrodzie, aby zimą dzieci mogły dokarmiać małe ptaki.

Dziękujemy

————————————————————————————————————————————————–

UWAGA RODZICE

Zebrania organizacyjne dla poszczególnych grup odbędą się wg harmonogramu:

2 września 2020 w środę                                                3 września 2020 czwartek

16.00 Stokrotki 5 latki                                                                                                           16.00 Zajączki- 3-4 latki
16.30 Pszczółki 4 latki                                                                                                           16.30 Biedronki – 5-6 latki
17.00 Motylki 6 latki                                                                                                               17.00 Żabki 3 latki

Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego prosimy o przybycie jednego rodzica bez osób towarzyszących. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zakrywania nosa i ust oraz powinni  przy wejściu zdezynfekować dłonie. Na zebranie prosimy zabrać kapcie lub foliowe zabezpieczenie obuwia.

Rozpoczynamy Rok Szkolny 2020-2021.
1 września do przedszkola mogą przybyć wszystkie dzieci przyjęte na rok szkolny 2020/2021. Informujemy, że przedszkole będzie funkcjonowało zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS w podwyższonym reżimie sanitarnym.

 •  Zgodnie z wytycznymi i możliwościami lokalowymi przedszkola, w grupie przedszkolnej będzie mogło znajdować się 25 dzieci.
 • Dzieci do przedszkola przyprowadzane są najpóźniej  do godziny 9:00.
 • Po godzinie 9:00 hol i szatnia będą dezynfekowane.
 • Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 • Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki zobowiązani są do zakrywania nosa i ust oraz powinni  przy wejściu dezynfekować dłonie, lub zakładać rękawiczki..
 • Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający lub odbierający dzieci do i z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 1,5 m.
 • W przedsionku przedszkola, wyznaczony pracownik będzie „przejmować” dzieci od rodziców.
  Wyjątek stanowić będą nowoprzyjęte przedszkolaki, z uwagi na konieczność ułatwienia im adaptacji w nowym dla nich środowisku. Maluszek będzie mógł wejść z rodzicem do szatni przedszkolnej, z zachowaniem zasady: 1 rodzic z dzieckiem w odległości 1,5 m. od kolejnego rodzica z dzieckiem.
  Dzieci nie przynoszą ze sobą napojów, jedzenia, żadnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. Na terenie przedszkola obowiązuje zakaz pozostawiania rowerków, hulajnóg, itp. sprzętu.
 •  Rodzic, opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do zapoznania się z Zasadami bezpiecznego wprowadzania dziecka i odbierania dziecka z przedszkola  oraz  przestrzegać ogólnych zasad  w czasie stanu epidemicznego w Polsce Przebywanie na terenie przedszkola należy ograniczyć do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).
 • Bieżące informacje zamieszczane są na stronie internetowej http//.mojeprzedszkole20.com.pl

Mamusiu, Tatusiu!

Właśnie zostałem przedszkolakiem.

Co to oznacza? Kochani Rodzice, już Wam wyjaśniam!

potrzebuję wygodnych ubranek: takich, w których będzie mi wygodnie w zabawach oraz które sam ściągnę i ubiorę po spaniu lub toalecie

poproszę też o zestawy zapasowych ubranek (i bielizny), czekających w szafeczce. Wiecie – czasem pędzel z farbą nie trafi w kartkę, a zupa udekoruje bluzkę, czasem zgubię drogę do toalety lub zapomnę o niej świetnie się bawiąc

lubię podpisane ubranka i buciki – gdy zapomnę co do mnie należy, pani pomoże mi odnaleźć moje zguby

– przydadzą mi się wygodne kapcie: ze sztywną podeszwą, w dobrym rozmiarze, wygodne i chroniące przed wywrotką – wiecie, czasem lubię pobiegać z kolegami, a w zbyt luźnych kapciach łatwo o wywrotkę!

– przydadzą mi się chusteczki – mokre i suche, w końcu jestem eleganckim przedszkolakiem i muszę dbać o swój nosek!

miło być punktualnym: jestem jeszcze malutki i nie lubię się spieszyć. Wyjdźmy z domu wcześniej, tak, żebyśmy się nie spóźnili. Tyle zabaw czeka na mnie w przedszkolu!

– nie martwcie się: jestem niewątpliwie niesamowicie dzielnym brzdącem, ale może przytrafić się tak, że kilka łez popłynie mi z oczu przy pożegnaniu. Bez obaw, to normalne! W końcu jestem jeszcze malutki 🙂

3 sierpnia rozpoczynamy dyżur wakacyjny

UWAGA RODZICE !!!
W czasie dyżuru Przedszkole
pracuje w godzinach od 6.00  do 17.00

Nadal obowiązuje podwyższony rygor sanitarny

Zobowiązuje się rodzica w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola
do podpisania Oświadczenia  i przekazania
pracownikowi przedszkola odpowiedzialnego za przyjmowanie dzieci.

W pierwszym dniu należy również odebrać informację o wysokości opłaty
i uregulować płatność.

 • Dzieci do przedszkola przyprowadzane są najpóźniej  do godziny 9:00.
 • Po godzinie 9:00 hol i szatnia będą dezynfekowane.
 • Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 • Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki zobowiązani są do zakrywania nosa i ust oraz powinni  przy wejściu dezynfekować dłonie.
 • Rodzic, opiekun prawny dziecka powyżej czwartego roku życia zobowiązany jest do zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Osłonę po przekazaniu dziecka pracownikowi należy zabrać ze sobą i ponownie użyć po odbiorze dziecka z placówki.
 • Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający lub odbierający dzieci do i z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 2 m.
 • Przebywanie na terenie przedszkola należy ograniczyć do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk). Kontakty rodziców z nauczycielami i pracownikami przedszkola odbywają się telefonicznie pod nr tel. (322625170), za pośrednictwem poczty elektronicznej przedszkole20@vp.pl i  strony internetowej http//.mojeprzedszkole20.com.pl
 • Dzieci do przedszkola nie przynoszą napojów, jedzenia, żadnych zabawek i innych przedmiotów .
 •  Rodzic, opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do zapoznania się z Zasadami bezpiecznego wprowadzania dziecka i odbierania dziecka z przedszkola  oraz  przestrzegać ogólnych zasad  w czasie stanu epidemicznego w Polsce

RODZICU

 • Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania

 Pożegnanie starszaków

Kart w kalendarzu było nie mało. Codziennie jedną zdejmował czas.
I cóż powiecie?  Ot, przeleciało. Przedszkolne chwile minęły nam.”

        Każdego roku w czerwcu piękną uroczystością – tańcem, wierszem i piosenką ale i łzami wzruszenia nasze starszaki żegnały przedszkole. Dziś musimy pożegnać się z wami inaczej, dziś piszemy do Was List.

Czas spędzony w przedszkolu minął niezwykle szybko. Było troszkę smuteczku, wiele zabawy, nauki i niespodzianek, było mnóstwo wspaniałych chwil.  Mamy nadzieję, że będziecie wspominać te chwile z uśmiechem na twarzy. Przedszkole było dla was drugim domem, a dziś duzi i silni wyfruwacie, jak ptaki wyfruwają z gniazda, gdy są gotowe by opuścić bezpieczne miejsce.

Już niedługo z przedszkolaków staniecie się uczniami. Szkoła to wyzwanie, ale Wy jesteście gotowi do zdobywania wiedzy, nowych doświadczeń i nowych przyjaciół. Potraficie słuchać i obserwować i z ciekawością będziecie odkrywać świat.

Dziękujemy wam drogie Dzieci – za codzienny uśmiech i radość jaką nas obdarowywałyście, za entuzjazm i spontaniczność i za to, że możemy się tyle od was nauczyć.

Życzymy Wam wielu sukcesów w nauce, abyście byli dumą dla rodziców i przykładem dla innych dzieci. Serdecznie dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie i serce włożone we współpracę z przedszkolem

Na czas wakacji życzymy Wszystkim samych szczęśliwych, bezpiecznych i słonecznych dni. Niech pogoda ducha oraz nowe inspiracje i przeżycia, które będą Waszym udziałem, dadzą siłę do podejmowania nowych wyzwań, zamierzeń i dalszego rozwoju.

Kochani, czasem wspomnijcie przedszkole, odwiedzajcie nas często‐serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Dyrektor Barbara Szwajczewska wraz z Gronem Pedagogicznym i Pracownikami

Dzieci kończące przedszkole z grup SMERFY i GUMISIE otrzymują pamiątkowy dyplom i książeczkę. Po odbiór zapraszamy indywidualnie do Przedszkola w godzinach 9-14.

Wszystkim dzieciom i rodzicom, życzymy zdrowych, radosnych wakacji,

wielu inspiracji do wspólnego spędzania czasu i świetnej zabawy.

Odpoczywajcie w pełnym słońcu,  przy ładnej pogodzie nabierajcie sił.

Życzymy wszystkim abyśmy mogli się spotykać po wakacjach, 

nie wirtualnie, ale prawdziwie.

 Dużo zdrowia dla wszystkich