Odpłatności za przedszkole

Informacja dla rodziców

Informujemy Państwa, że w roku szkolnym 2023/2024 całkowity, dzienny, koszt posiłków dla dziecka wynosi 10 zł.:
śniadanie – 3,00 zł
obiad – 5,00 zł
podwieczorek – 2,00zł

         Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin za każdą rozpoczętą godzinę wynosi: we wrześniu – 1 zł, od 1 października – 1,30 zł

……………………………………………………………………………………………………………………………….

UWAGA RODZICE

Opłatę za wyżywienie wpłacamy na
nr konta 78 1560 0013 2557 1237 0085 0005
opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin wpłacamy na
nr konta 81 1560 0013 2123 7008 5000 0009
Wpłat dokonujemy do 15 każdego miesiąca

……………………………………………………………………………………………………………

Ważne !!!

Przypominamy, że zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Przedszkolem a Rodzicami

§ 4

1. Miesięczny koszt wyżywienia jest zmienny i zależy od ilości dni roboczych w miesiącu. Odliczanie kosztów wyżywienia następuje za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu począwszy od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie nieobecności dziecka.

2. Nieobecność dziecka w przedszkolu powinna być zgłoszona przez Usługobiorcę do godz. 11:00 w dniu poprzedzającym nieobecność w następujący sposób: drogą elektroniczną przez mobiPortal (www.mobiportal.pl), osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 514 704 520 również SMS (w treści imię i nazwisko dziecka i czas nieobecności)

3. Zwrot opłaty, o której mowa w § 3 pkt. 1 następuje w formie odpisu od należności za korzystanie z żywienia w następnym miesiącu.