Od 18 maja 2020 r. wznawiamy pracę Przedszkola.

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola po wznowieniu działalności było terminowe wypełnienie i przesłanie Ankiety zamieszczonej na stronie przedszkola, rodzice zostali indywidualnie poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka.

Zobowiązuje się rodzica w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola-
do dostarczenia i przekazania pracownikowi odpowiedzialnemu za przyjmowanie dzieci podpisanego przez oboje rodziców/prawnych opiekunów Oświadczenia. Oświadczenie

Rodzic, opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do zapoznania się z Procedurą bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć opiekuńczo-wychowawczych procedury

Podstawowe zasady i informacje

• Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi jest czynne w godzinach od 6.00  do 17.00
• Dzieci do przedszkola przyprowadzane są najpóźniej  do godziny 9:00.
• Po godzinie 9:00 szatnie będą dezynfekowane i żadna osoba z zewnątrz nie będzie wpuszczona.
• Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

• Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki
przy wejściu zobowiązani są do zdezynfekowania dłoni oraz stosować osłonę nosa i ust.

• Rodzice/opiek. prawni przyprowadzający lub odbierający dzieci do i z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

• Osoby wyznaczone do przyjmowania dzieci zobowiązane są do zmierzenia dziecku temperatury ciała.

• Dzieci przyjmowane będą przy drzwiach wejściowych do przedszkola przez wyznaczonego pracownika i przekazywane pod opiekę nauczyciela danej grupy. Dziecko po wejściu do sali myje ręce ciepłą wodą i mydłem – dzieci nie stosują środków odkażających.

• Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

• W grupach przedszkolnych, może przebywać do 12 dzieci oraz dwóch opiekunów. Ze względów organizacyjnych zostają utworzone wielowiekowe grupy dzieci, zgodnie z deklarowanymi przez rodzica na podstawie ankiety godzinami pobytu dziecka.(bez względu na wiek). Do każdej grupy nauczyciele są przydzieleni na stałe.

Wszelkie kontakty rodziców z nauczycielami i pracownikami przedszkola odbywają się wyłącznie telefonicznie pod nr tel. (322625170), za pośrednictwem poczty elektronicznej przedszkole20@vp.pl strony internetowej http//mojeprzedszkole20.com.pl Przebywanie na terenie przedszkola należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

• Zabrania się rodzicom, opiekunom prawnym oraz pozostałym osobom trzecim przebywania na terenie placówki oraz korzystania z ogrodu przedszkolnego – urządzeń placu zabaw i piaskownicy.

• Jedno z pomieszczeń zostało przeznaczone na izolatkę wyposażoną m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. Pomieszczenie służy do odizolowania pracownika lub dziecka w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

• Zajęcia wymagające kontaktu dziecka z innym nauczycielem nadal odbywają się w sposób  zdalny. Dotyczy to zajęć rewalidacyjnych i języka angielskiego .

Uwaga Rodzice – Ankieta wznowienie pracy przedszkola

W związku z planowanym otwarciem przedszkola , oraz koniecznością podjęcia działań na podstawie wytycznych  przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli,  proszę wszystkich rodziców o zapoznanie się i wypełnienie  ankiety.

Rodzice zobowiązani są do:

  1. Przekazania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia mojego dziecka.
  2. Przyprowadzania do przedszkola/oddziału przedszkolnego zdrowego dziecka – bez objawów chorobowych.
  3. Nie posyłania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub izolacji.
  4. Dezynfekcji rąk w punktach wyznaczonych w placówce.
  5. Stosowania indywidualnych środków ochrony (maseczka, rękawiczki) podczas kontaktów z pracownikami przedszkola.

Wypełnienie poniższej ankiety jest równoznaczne z akceptacją przez rodziców/opiekunów prawnych powyższych zobowiązań.

Ankieta dla Rodziców 

Ankietę należy wypełnić i przesłać drogą mailową  na adres  przedszkole20@vp.pl
do dnia 11 maja 2020 r. do godz. 13:00.

Zarządzenie dotyczące wstrzymania pracy przedszkola

Szanowni rodzice

Informujemy, że przedszkole w okresie 6.05.2020 r. do 15.05.2020 pozostaje zamknięte. Nadal będziemy wykonywać swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

zarządzenie06052020

Prosimy śledzić rozwój sytuacji, informacje na naszej stronie oraz komunikaty Prezydenta Miasta.

O kolejnych decyzjach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Dyrektor

Barbara Szwajczewska

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 – składanie potwierdzenia woli

Informujemy rodziców dzieci zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji do naszego przedszkola, że w terminie:

od 8.04.2020 do 20.04.2020 r. w godzinach od 8:00 do 15:00,

należy składać deklaracje potwierdzenia woli.

Druki potwierdzeń należy wypełnić, podpisać (wymagane podpisy obojga opiekunów) i złożyć w placówce.

można również zeskanować, lub zrobić zdjęcie  wypełnionego i podpisanego druku potwierdzenia

a następnie przesłać na adres przedszkole20@vp.pl

UWAGA 10 kwietnia 2020 r. tj. Wielki Piątek potwierdzenia można składać tylko mailem.

Druki do pobrania https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/dabrowagornicza/Files

Kochane Dzieciaki – Drodzy Rodzice

Zbliżają się święta – będą one inne niż te wszystkie, które znacie – zostańmy w domu.

Aby jednak było miło i świątecznie możemy umilić sobie czas wspólnym przygotowaniem świątecznych ozdób. Zachęcam do odwiedzenia poniżej podanych stron.

Jak zrobić kurczaczka wielkanocnego https://www.superdzieciaczki.pl/2018/03/jak-zrobic-kurczaczka-wielkanocnego-diy.html?fbclid=IwAR30_QZW8gLEYZTzRnDdLYqa8kEw1VrnERVhTwZA5_9LhJYByTG43QeJ3k4

Wielkanocne ozdoby z masy solnej + kolorowanki do pobrania https://oliloli-newlife.com/2016/03/wielkanocne-ozdoby-z-masy-solnej.html?fbclid=IwAR2PoOabqfKrshIc-SgdTWVpHcSDWQQL8TZp9Iv1FVGalBfk4QqVBPRiy8k 

 

 

Jak zrobić baranka wielkanocnego? Aż 24 pomysły! https://www.arbuziaki.pl/jak-zrobic-baranka-wielkanocnego-az-24-pomysly/?fbclid=IwAR2nbLGVnezL7s0dcWMU39aB7UPOX9kbXNShae_VGr3nHOeT0Pycyzoqmvs

 

Serdecznie pozdrawiamy i życzymy duuużo zdrowia.