Od 18 maja 2020 r. wznawiamy pracę Przedszkola.

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola po wznowieniu działalności było terminowe wypełnienie i przesłanie Ankiety zamieszczonej na stronie przedszkola, rodzice zostali indywidualnie poinformowani o zakwalifikowaniu dziecka.

Zobowiązuje się rodzica w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola-
do dostarczenia i przekazania pracownikowi odpowiedzialnemu za przyjmowanie dzieci podpisanego przez oboje rodziców/prawnych opiekunów Oświadczenia. Oświadczenie

Rodzic, opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do zapoznania się z Procedurą bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć opiekuńczo-wychowawczych procedury

Podstawowe zasady i informacje

• Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi jest czynne w godzinach od 6.00  do 17.00
• Dzieci do przedszkola przyprowadzane są najpóźniej  do godziny 9:00.
• Po godzinie 9:00 szatnie będą dezynfekowane i żadna osoba z zewnątrz nie będzie wpuszczona.
• Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

• Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki
przy wejściu zobowiązani są do zdezynfekowania dłoni oraz stosować osłonę nosa i ust.

• Rodzice/opiek. prawni przyprowadzający lub odbierający dzieci do i z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

• Osoby wyznaczone do przyjmowania dzieci zobowiązane są do zmierzenia dziecku temperatury ciała.

• Dzieci przyjmowane będą przy drzwiach wejściowych do przedszkola przez wyznaczonego pracownika i przekazywane pod opiekę nauczyciela danej grupy. Dziecko po wejściu do sali myje ręce ciepłą wodą i mydłem – dzieci nie stosują środków odkażających.

• Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

• W grupach przedszkolnych, może przebywać do 12 dzieci oraz dwóch opiekunów. Ze względów organizacyjnych zostają utworzone wielowiekowe grupy dzieci, zgodnie z deklarowanymi przez rodzica na podstawie ankiety godzinami pobytu dziecka.(bez względu na wiek). Do każdej grupy nauczyciele są przydzieleni na stałe.

Wszelkie kontakty rodziców z nauczycielami i pracownikami przedszkola odbywają się wyłącznie telefonicznie pod nr tel. (322625170), za pośrednictwem poczty elektronicznej przedszkole20@vp.pl strony internetowej http//mojeprzedszkole20.com.pl Przebywanie na terenie przedszkola należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

• Zabrania się rodzicom, opiekunom prawnym oraz pozostałym osobom trzecim przebywania na terenie placówki oraz korzystania z ogrodu przedszkolnego – urządzeń placu zabaw i piaskownicy.

• Jedno z pomieszczeń zostało przeznaczone na izolatkę wyposażoną m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. Pomieszczenie służy do odizolowania pracownika lub dziecka w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

• Zajęcia wymagające kontaktu dziecka z innym nauczycielem nadal odbywają się w sposób  zdalny. Dotyczy to zajęć rewalidacyjnych i języka angielskiego .